Gider Vergileri Kanunu

 

Gider Vergileri Kanunu

GİDER VERGİLERİ KANUNU

Kanun No : 6802
Kabul Tarihi : 13/07/56
Resmi Gazete No : 9362
Resmi Gazete Tarihi : 23/07/1956