İşverenlerin ücretleri bankadan ödeme zorunluluğu başlıyor

 

İşverenlerin ücretleri bankadan ödeme zorunluluğu başlıyor

ali.tezel@aksam.com.tr

8 Mayıs 2008 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 5754 sayılı Kanun ile yeni bir uygulama daha hayatımıza girdi. Artık işverenler çalıştırdıkları kişilerin ücretlerini mutlaka banka aracılığıyla ödeyecekler. Kanuna göre, ücretlerini 818 sayılı Borçlar Kanunu gereğince alanların, 5953 sayılı kısa adıyla Basın-İş Kanunu, 818 sayılı Deniz İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödenecek ücretler bundan böyle bankalar aracılığıyla ödenecek.

1- Yönetmelik bekleniyor

UygulamanIn esasları ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek. Bu yönetmelik ile, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakı kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmesiyle ilgili olarak hangi işverenlerin ücret ve bu gibi ödemeleri bankadan yatırmak zorunda İşverenlerin tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak belirleyecek. İstisna tutulan yani çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemeyecek olanlar da bu yönetmelikle belirlenecekler.

2- Bankadan ödenmezse yok sayılacak ve 100 YTL ceza verilecek

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyenlere bu durumda olan her işçi ve her ay için 100 YTL idari para cezası uygulanacak. Ancak unutulmaması gereken husus bankadan ödeme zorunluluğu olduğu halde ücretleri başka şekillerde ödeyenler işverenlerin çalıştırdıkları işçilere yaptıkları ödemeler de yok sayılacak. Yani sanki ücret ödememiş gibi değerlendirilecekler.

3- İşçi ücret bilgilerini bankalar kamuya gönderecek

Yİne aynı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna eklenen aşağıdaki cümle ile; “22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarih ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gemiadamı ve gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeşit istihkak ödemelerinin özel olarak açılan banka hesabına yapılması halinde, bu hesaplara ilişkin bilgi ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz. Bu bilgi ve belgelerin verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir” diyerek, işyeri ile ilgili bilgilerin sırrın açıklamasına girmeyeceği yani kamu bu bankalardan ücret ödemeleri ile ilgili bilgi istediğinde gönderilmesinin zorunlu olacağı da kanunlaştırılmış.